Marrëveshja e shërbimit

1. Marrëveshja

Me anë të kësaj kontrate obligohet Tivivo me seli në qytetin e Shkupit që të siguroj shërbimin e IPTV për klientin në fjalë. Ofruesi I shërbimit është I obliguar që të ofroj shërbimin e tij rrespektivisht platformën televizive për kohën e caktuar sipas marrëveshjes me klientin. Klienti është I obliguar që të kryej pagesën që nga momenti I ofrimit të shërbimit të platformës tonë në televizionin e klientit.

Në rast të ndonjë problemi teknik në të ardhmen kujdesen teknikët e Tivivo. Në rast se janë probleme me lidhjen e internetit në shtëpinë e klientit ose probleme teknike të TV klientit atëherë kjo nuk është përgjegjësi e Tivivo por e klientit. Palët kontraktuese duhet të hartojnë dhe të zbatojnë me përpikshmëri rregulloren mbi kryerjen e shërbimit dhe kushtet e përcaktuara për kontratë. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me këtë kontratë do të zgjidhet me mirëkuptim brenda 5 (pesë) ditëve punë. 

Në rast së prishjes së njëanshme të kontratës përpara afatit detyrohet të paguajë penalitet në masën 50% të vleftës totale të kontratës. Kjo kontratë hyn në fuqi që nga momenti I pranimit të saj nga të dyja palët. Ju duheni të jeni 18 vjeç ose më i vjetër dhe të keni të drejtë ligjore për të hyrë në këtë marrëveshje. Ju e kuptoni se të gjitha informacionet e prezantuara nga ju do të mbështeten mbi të, Tivivo për ofrimin e shërbimeve në këtë mënyrë do të jenë të vërteta dhe të sakta. Ju pranoni që Tivivo mund të çaktivizojë ose të ndërpresë shërbimet në rast se ju ofroni informacion të rremë ose të pasakt. Ju duhet të njoftoni menjëherë Tivivo sa herë që të dhënat tuaja personale ose të faturimit I ndryshoni (duke përfshirë për shembull, emrin tuaj, adresën, numrin e telefonit dhe numrin e kartës së kreditit dhe datën e skadimit). Ju pranoni të përdorni shërbimet për përdorim personal vetëm dhe në përputhje me IPTV-n e tanishme Tivivo, me kushtet e abonimit dhe çdo ligj me rregulloret e aplikueshme. Nëse ju dëshironi të regjistroheni për Tivivo për shërbime komerciale, ju duhet sëpari të kontaktoni me Tivivo dhe të marrni miratimin me shkrim nga Tivivo.

Ju pranoni se Tivivo konsideron se dikush është duke përdorur shërbimet në adresën e instalimit tuajën të autorizuar nga ana jonë, ju duhet të paguani të gjitha akuzat nga ky përdorim.

2.Informacionet për klientin

Tivivo mban të dhënat tuaja personale të identifikimit me qëllim menaxhimin e llogarisë, faturimit, mbështetjen e klientëve, dhe menaxhimit të shërbimit. Ju pranoni që Tivivo gjithashtu mund të jetë anonim, informacion jo-personale agregat për qëllime të raportimit dhe analiza në lidhje me shikimin tuaj dhe përdorimin e Tivivo shërbimeve.

PROGRAMIMI

Tivivo nuk është përgjegjës për përmbajtjen dhe nuk garanton as nuk pretendon asnjë të drejtë të përmbajtjes. Tivivo është duke siguruar nivelet e të gjitha kanaleve si ata janë në dispozicion online nëpërmjet internetit. © 2017 Të gjitha të drejtat e rezervuara.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Tivivo ka për qëllim të sigurojë kanale të vazhdueshëm, me cilësi të lartë shërbimi ndaj klientit, por ne nuk garantojmë që shërbimet e ofruara nga Tivivo do të kryhen në një shpejtësi të caktuar, ose do të jenë të pandërprerë, ose pa gabime. Shërbimet mund të ndryshojnë në varësi të vendndodhjes, cilësisë së linjës, instalimeve elektrike brenda në shtëpi, trafikut të internetit, si dhe faktorë të tjerë jashtë kontrollit të Tivivo.

SHËRBIMI

Tivivo, mundëson të shikoni kanalet televizive nëpërmjet teknologjisë më të fundit IPTV. Palët bien dakord me shërbimin vijues që ofron kompania Tivivo:

  • Shikimin e kanaleve televizive drejtpërdrejtë nëpërmjet sistemit IPTV me internet, pa pasur nevojë për antenë satelitore apo dekoder.
  • Shikimin e kanaleve televizive në 24 orët e fundit.

PARAKUSHTET E SHËRBIMIT

Tivivo, mund të siguroj shërbimin për klientin vetëm nëse klienti posedon pajisje Smart & Android. Kjo pajisje mund të jet smartphone, tablet, resiver, televizor etj. Po ashtu domosdoshmërisht klienti duhet të posedoj lidhje të internetit. Shpejtësia e nevojshme që Tivivo të funksionoj pa ndërprerje është 8 mbps (megabit për sekond) për kanalet Standard Definition, ndërsa 10 mbps për kanalet High Definition (HD). Shpejtësia e internetit në të gjitha shërbimet internetike në botë është e luhatshme prandaj sugjerohet që klienti të ketë shpejtësinë e internetit së paku 8 mbps. Nëse shpejtësia e internetit të klientit bie nën minimumin e cekur më lart, atëherë është më se e mundshme që klienti ka probleme me pranimin e sinjalit të Tivivo.

3. Çmimet dhe pagesat

Tivivo ofron shërbim edhe me parapagim. Çmimet e shërbimit dhe ndryshimi i tyre postohet në webfaqen e Tivivo si dhe në fanpage të rrjetit social Facebook. Klienti duhet paraprakisht të posedoj pajisje për qasjen në shërbimin e Tivivo.

Pagesat për abonimet e shërbimit Tivivo mund të bëhen me Bankë, Bitcoin, apo me shërbime transfer parash si: WesternUnion, MoneyGram apo Ria.

SHËRBIMET PËR TRANSFER PARASH

Klienti mund të bëjë pagesën përmes Shërbimeve për Transfer Parash. Pasi të bëhet porosia në Tivivo, klienti duhet të kontaktoj operatorët e Tivivo që të marr informatat për pagesë përmes Shërbimeve për Transfer Parash. Pasi që të bëhet pagesa, klienti duhet të kontaktoj dhe të informoj Tivivo për detajet e pagesës. Pasi që të procesohet pagesa, Tivivo do të aktivizoj parapagimin e shërbimit për klientin për kohëzgjatjen e zgjedhur nga ana e klientit. Procesimi i pagesave me Shërbime për Transfer Parash mund të zgjas deri në 5 ditë pune.

KTHIMI I PAGESËS DHE NDËRPRERJA E SHËRBIMIT

Të interesuarve do të ju ipen të gjitha informatat rreth shërbimit të Tivivo dhe do t’ju tregohet përmbajtja e shërbimit të Tivivo. Pasi që të informohet rreth shërbimit të Tivivo, pala e interesuar do të vendos a të do të bëhet abonent i Tivivo apo jo.

RASTET KUR NUK KTHEHET PAGESA

  • Klientit nuk i kthehet pagesa për muajt e shërbimit që klienti i ka shfrytezuar.
  • Klienti pranon të gjitha shërbimet nga Tivivo. Me arsyen “nuk më pëlqen pakoja dhe emisionet që shfaqen në kanalet televizive”, klienti nuk ka të drejtë të ndërprejë shërbimin, sepse:
  • Tivivo nuk është përgjegjëse rreth përmbajtjes që transmetohet në kanalet televizive.
  • Çdo klient para se të merr shërbimin e Tivivo njoftohet nga operatorët e Tivivo se cilat kanale televizive transmetohen dhe pas marrjes së informatave specifike për shërbim, klienti vet vendos që të porosis shërbimin apo jo.

KTHIMI I PAGESËS BËHET VETËM NËSE

  • Nuk pranon shërbimin e Tivivo në kohë gjithsej prej së paku një (1) muaji. Në këtë rast, klienti ka të drejtë të ndaljes së shërbimit dhe do t’i kthehet pagesa për muajt e pashfrytëzuar e gjithashtu edhe muaji që nuk ka pasur sinjal të shërbimit fare.
  • Nuk merr asistencë të duhur nga teknikët konform këtij dokumenti të kushteve të shërbimit. Në këtë rast, klienti së pari duhet të kërkoj të bisedoj me menagjerin ose teknikun kryesor të ndrrimit në Tivivo dhe pastaj nëse përsëri nuk e merr shërbimin e duhur konform këtij dokumenti të kushteve të shërbimit, atëherë klienti mund të kërkoj ndërprerjen e shërbimit. Pasi që të vërtetohet se Tivivo nuk ka mundur të plotësoj shërbimin konform këtij dokumenti, klientit do t’i kthehen mjetet materiale të shërbimit ende të pashfrytëzuar. Pagesa për muajt e shfrytëzuar të shërbimit nuk do të kthehet.

4.Përkrahje teknike​

Tivivo ofron mbështetje teknike vetëm për shërbimin e saj.Të gjitha problemet jashtë këtyre suazave nuk do të përkrahen për shkak të shumë faktorëve të përfshirë. Klienti mund të merr mbështetje teknike nga Tivivo në këto mënyra: përmes e-mailit duke dërguar e-mail në mbështetje@tivivo.al ose tivivo.al@gmail.com, përmes webfaqes “Bisedo me operatorin”, dhe përmes telefonit në numrat që gjenden në faqen “Kontakt”.​